2009 – 2010

Công ty Saraya Hygiene Malaysia Sdn. Bhd. được thiết lập ở Kuala Lumpur, Malaysia. Vi rút gây bệnh cúm H1N1 bộc phát khắp thế giới và Saraya đã đáp ứng với việc giáo dục vệ sinh tay của toàn cầu.

Yashinomi Neo là sản phẩm đầu tiên ở Nhật Bản được cấp chứng nhận RSPO về việc sử dụng dầu cọ  thân thiện với môi trường. Saraya tham dự các cuộc họp cấp cao tại Hội nghị các chính đảng lần thứ 10 tại Nagoya, Nhật Bản.

|