Các Giải Pháp

Vệ Sinh Công Cộng

Công trình nghiên cứu và giáo dục

Hướng đến các giải pháp toàn diện để vệ sinh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng là chìa khóa dẫn đến một cuộc sống lành mạnh hơn trong tương lai

Các giải pháp về vệ sinh nơi công cộng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng của chúng tôi kết hợp các vấn đề về kiểm soát và phòng chống nhiễm khuẩn. Chúng tôi cũng là một trong các đơn vị đóng góp nhiều vào các công trình nghiên cứu và giáo dục về vệ sinh y tế trong khối bệnh viện.

Dịch Vụ Hỗ Trợ Cộng Đồng

Chương trình giáo dục cộng đồng qua bài giảng và diễn thuyết của các học giả

Chúng tôi xuất bản các tạp chí về vệ sinh y tế hằng quý, sổ tay và áp phích hướng dẫn vệ sinh.  Bên cạnh đó, chúng tôi hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng qua các bài giảng và diễn thuyết của các học giả, và qua các công trình nghiên cứu riêng của chúng tôi.

    Dòng Sản Phẩm Vệ Sinh Nơi Công Cộng và Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng của Chúng Tôi

Scroll Up
(028) 6258.3291